The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

China. Guo jia zong jiao shi wu ju