The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Xianggang zhuan ji wen xue xue shu yan tao hui (1st : 1999 : Hong Kong, China)