The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

China. Zui gao ren min fa yuan. "Shen pan gong zuo chang yong fa lü si fa jie shi hui bian" bian xuan zu