The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

"Shi jie kong jian zhou " qing zhu huo dong zhong guo chou wei hui