The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Guo jia guang bo dian ying dian shi zong ju ren shi si (China)