The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Zi xun gong ye ce jin hui (Taipei, Taiwan). Ke ji fa lü zhong xin