The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Qin shi huang di ling bo wu yuan (Xi'an Shi, China)