The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

China. She hui jiu zhu zan xing ban fa