Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

From Library of Congress Name Authority File


Zhongguo she hui ke xue yuan. Guo jia quan qiu zhan lüe zhi ku