The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Lü, Zhan'en. Xiang zhu Liao zhai zhi yi tu yong