The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Cai, Dongfan. Yuan shi tong su yan yi