Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

From Library of Congress Name Authority File


Guo li bian yi guan (China). Zhonghua cong shu bian shen wei yuan hui