The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

China. Quan guo ren min dai biao da hui. Zhonghua Renmin Gongheguo di wu jie quan guo ren min dai biao da hui di yi ci hui yi wen jian. English