Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File

From Library of Congress Name Authority File


us: Ming Taizu, Emperor of China, 1328-1398


 • URI(s)

 • Instance Of

 • Scheme Membership(s)

 • Collection Membership(s)

 • Variants

  • us: 明太祖, Emperor of China, 1328-1398
  • us: Zhu, Yuanzhang, 1328-1398
  • us: Chu, Yüan-chang, 1328-1398
  • us: Zhu, Yuan Zhang, 1328-1398
  • us: 朱元璋, 1328-1398
  • us: Shu, Genshō, 1328-1398
  • us: Chzhu, I͡Uanʹchzhan, 1328-1398
  • us: Zhu, Chongba, 1328-1398
  • us: 朱重八, 1328-1398
  • us: Zhu, Xingzong, 1328-1398
  • us: 朱興宗, 1328-1398
  • us: Zhu, Guorui, 1328-1398
  • us: 朱國瑞, 1328-1398
  • us: Zhu, Hongwu, 1328-1398
  • us: Chu, Hung-wu, 1328-1398
  • us: 朱洪武, 1328-1398
  • us: Zhu Hongwu, Emperor of China, 1328-1398
  • us: Chu Hung-wu, Emperor of China, 1328-1398
  • us: 朱洪武, Emperor of China, 1328-1398
  • us: Hong Wudi, Emperor of China, 1328-1398
  • us: 洪武帝, 1328-1398
 • Additional Information

  • Birth Date

    (edtf) 1328-10-21
  • Death Date

    (edtf) 1398-06-24
  • Birth Place

    (naf) Fengyang Xian (China)
  • Gender

    male
  • Associated Language

    chi
  • Occupation

    (lcsh) Emperors
  • Earlier Established Forms

    Ming Tʻai-tsu, Emperor of China, 1328-1398
  • Sources

   • found: Chʻang, M. Tʻang Tʻai-tsung ho Chu Yüan-chang ti ku shih, 1957.
   • found: Zhu Yuanzhang and early Ming legislation, 1995.
   • found: Zhizneopisanie Chzhu I͡Uanʹchzhana, 1980.
   • found: Zhu Yuan Zhang, Emperor Taizu of the Ming Dynasty of China, 2016: ECIP Data View (Zhu Yuan Zhang)
   • found: Wei ji bai ke WWW site, June 8, 2016 (朱元璋 = Zhu Yuanzhang; 明太祖 = Ming Taizu; Oct. 21, 1328-June 24, 1398; first emperor of the Ming dynasty; orig. name: 重八 = Chongba; changed to 興宗 = Xingzong; zi: 國瑞 = Guorui; b. in Hao Zhou Zhongli (today's Anhui Sheng Fengyang Xian); temple name: 太祖 = Taizu; posthumous title: 高皇帝 = Gaohuadi; Commonly known as 朱洪武 = Zhu Hongwu or 洪武帝 = Hong Wudi) {https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%B1%E5%85%83%E7%92%8B}
  • Editorial Notes

   • [Machine-derived non-Latin script reference project.]
   • [Non-Latin script references not evaluated.]
  • Change Notes

   • 1980-11-05: new
   • 2016-06-14: revised
  • Alternate Formats