The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Taiwan shang wu yin shu guan. Bian shen bu