The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Xi nan lian he da xue (Kunming Shi, China)