The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Zhongguo Shi you xue hui (Taipei, Taiwan)