The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Zhong yang lu jun jun guan xue xiao (China)