Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

From Library of Congress Name Authority File


Zhongguo gu sheng wu xue hui. Quan guo hui yuan dai biao da hui