The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Zhongguo di 1 li shi dang an guan