The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Zhongshan yi xue yuan (Guangzhou, China). "Zhong yi fang ji xuan jiang" bian xie zu