Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

From Library of Congress Name Authority File


Wang, Tao, 1828-1897


 • URI(s)

 • Instance Of

 • Scheme Membership(s)

 • Collection Membership(s)

 • Variants

  • 王韜, 1828-1897
  • 王韬, 1828-1897
  • Wang, Lanjin, 1828-1897
  • Wang, Lan-chin, 1828-1897
  • 王懶今, 1828-1897
  • Wang, Ziqian, 1828-1897
  • Wang, Tzu-chʻien, 1828-1897
  • 王子潛, 1828-1897
  • Wang, Taoyuan, 1828-1897
  • Wang, Tʻao-yüan, 1828-1897
  • 王弢園, 1828-1897
  • Wang, Libin, 1828-1897
  • Wang, Li-pin, 1828-1897
  • 王利賓, 1828-1897
  • Wang, Han, 1828-1897
  • 王瀚, 1828-1897
  • Wang, Ziquan, 1828-1897
  • Wang, Tzu-chʻüan, 1828-1897
  • 王紫詮, 1828-1897
  • Wang, Zhongtao, 1828-1897
  • Wang, Chung-tʻao, 1828-1897
  • 王仲弢, 1828-1897
  • Wang, Lanqing, 1828-1897
  • Wang, Lan-chʻing, 1828-1897
  • 王蘭卿, 1828-1897
  • Wang, Lanjun, 1828-1897
  • Wang, Lan-chün, 1828-1897
  • 王蘭君, 1828-1897
  • Wang, Wan, 1828-1897
  • 王畹, 1828-1897
  • Huang, Wan, 1828-1897
  • 黄畹, 1828-1897
  • Wang, Yuanhui, 1828-1897
  • Wang, Yüan-hui, 1828-1897
  • Fulicunmin, 1828-1897
  • Fu-li-tsʻun-min, 1828-1897
  • 甫里村民, 1828-1897
  • Tiannantunsou, 1828-1897
  • Tʻien-nan-tʻun-sou, 1828-1897
  • 天南遯叟, 1828-1897
  • Taoyuanlaomin, 1828-1897
  • Tʻao-yüan-lao-min, 1828-1897
  • 弢園老民, 1828-1897
  • Yushensheng, 1828-1897
  • 玉[shen]生, 1828-1897
  • Songbeiyushensheng, 1828-1897
  • 淞北玉[shen]生, 1828-1897
 • Additional Information

  • Birth Date

    1828
  • Death Date

    1897
 • Exact Matching Concepts from Other Schemes

 • Closely Matching Concepts from Other Schemes

 • Sources

  • found: His Chʻun chʻiu li hsüeh san chung, 1959:t.p. (王韜 = Wang Tʻao)
  • found: His Wang Tʻao jih chi, 1987:t.p. (王韬 = Wang Tʻao) pref. (1823-1897; t. 懒今 = Lan-chin)
  • found: Tʻan, C.P. Chung-kuo wen hsüeh chia ta tzʻu tien, 1981:p. 1713 (王韜 = Wang, Tʻao, 1828-1897)
  • found: Li, T.K. Wang Tʻao wei hsin ssu hsiang chih yen chiu, 1980:chronology (b. 11-10-1828; d. May 1897; t. 子潛 = Tzu-chʻien, also Yüan-hui; h. 弢園 = Tʻao-yüan, also 甫里村民 = Fu-li-tsʻun-min; orig. t. 蘭卿 = Lan-chʻing; also named 畹 = Wan, t. 蘭君 = Lan-chün)
  • found: Heng hua guan shi lu [in Xu xiu si ku quan shu, v. 1548], 2002:t.p. (王韜 = Wang Tao, of Qing dyn.) p. 426, etc. (orig. name: 利賓 = Libin; changed name to: 瀚 = Han; zi: 懶今 = Lanjin; changed name to: 韜 = Tao; zi: 仲弢 = Zhongtao, 子潛 = Ziqian; hao: 天南遯叟 = Tiannandunsou, 弢園老民 = Taoyuanlaomin; 紫詮 = Ziquan)
  • found: Hua guo ju tan [in Bi ji xiao shuo da guan. 5 bian, v. 5], 1980:p. 4923 (淞北玉[shen]生 = Songbeiyushensheng)
  • found: Zhongguo jin xian dai ren wu ming hao da ci dian, 1993:p. 55 (王韬 = Wang Tao; 1828-1897; hao: 玉[shen]生 = Yushensheng, 淞北玉[shen]生 = Songbeiyushensheng, etc.; alias: 黄畹 = Huang Wan; authored Taoyuan wen lu wai bian, Taoyuan chi du, Song yin man lu, Pu Fa zhan ji, Fusang you ji, etc.)
 • LC Classification

  • PL2732.A58
 • Editorial Notes

  • [Machine-derived non-Latin script reference project.]
  • [Non-Latin script references not evaluated.]
 • Change Notes

  • 1982-02-12: new
  • 2015-04-12: revised
 • Alternate Formats