Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File

From Library of Congress Name Authority File

LC Authority and Vocabulary Service is under maintenance!


While the ID.LOC.GOV service is under maintenance, all possible relationships between resources may not be expressed.
Full service will be restored as soon as possible. Thank you for your patience.

us: Wang, Tao, 1828-1897 • URI(s)

 • Instance Of

 • Scheme Membership(s)

 • Collection Membership(s)

 • Variants

  • us: 王韜, 1828-1897
  • us: 王韬, 1828-1897
  • us: Wang, Lanjin, 1828-1897
  • us: Wang, Lan-chin, 1828-1897
  • us: 王懶今, 1828-1897
  • us: Wang, Ziqian, 1828-1897
  • us: Wang, Tzu-chʻien, 1828-1897
  • us: 王子潛, 1828-1897
  • us: Wang, Taoyuan, 1828-1897
  • us: Wang, Tʻao-yüan, 1828-1897
  • us: 王弢園, 1828-1897
  • us: Wang, Libin, 1828-1897
  • us: Wang, Li-pin, 1828-1897
  • us: 王利賓, 1828-1897
  • us: Wang, Han, 1828-1897
  • us: 王瀚, 1828-1897
  • us: Wang, Ziquan, 1828-1897
  • us: Wang, Tzu-chʻüan, 1828-1897
  • us: 王紫詮, 1828-1897
  • us: Wang, Zhongtao, 1828-1897
  • us: Wang, Chung-tʻao, 1828-1897
  • us: 王仲弢, 1828-1897
  • us: Wang, Lanqing, 1828-1897
  • us: Wang, Lan-chʻing, 1828-1897
  • us: 王蘭卿, 1828-1897
  • us: Wang, Lanjun, 1828-1897
  • us: Wang, Lan-chün, 1828-1897
  • us: 王蘭君, 1828-1897
  • us: Wang, Wan, 1828-1897
  • us: 王畹, 1828-1897
  • us: Huang, Wan, 1828-1897
  • us: 黄畹, 1828-1897
  • us: Wang, Yuanhui, 1828-1897
  • us: Wang, Yüan-hui, 1828-1897
  • us: Fulicunmin, 1828-1897
  • us: Fu-li-tsʻun-min, 1828-1897
  • us: 甫里村民, 1828-1897
  • us: Tiannantunsou, 1828-1897
  • us: Tʻien-nan-tʻun-sou, 1828-1897
  • us: 天南遯叟, 1828-1897
  • us: Taoyuanlaomin, 1828-1897
  • us: Tʻao-yüan-lao-min, 1828-1897
  • us: 弢園老民, 1828-1897
  • us: Yushensheng, 1828-1897
  • us: 玉[shen]生, 1828-1897
  • us: Songbeiyushensheng, 1828-1897
  • us: 淞北玉[shen]生, 1828-1897
 • Sources

  • found: His Chʻun chʻiu li hsüeh san chung, 1959: t.p. (王韜 = Wang Tʻao)
  • found: His Wang Tʻao jih chi, 1987: t.p. (王韬 = Wang Tʻao) pref. (1823-1897; t. 懒今 = Lan-chin)
  • found: Tʻan, C.P. Chung-kuo wen hsüeh chia ta tzʻu tien, 1981: p. 1713 (王韜 = Wang, Tʻao, 1828-1897)
  • found: Li, T.K. Wang Tʻao wei hsin ssu hsiang chih yen chiu, 1980: chronology (b. 11-10-1828; d. May 1897; t. 子潛 = Tzu-chʻien, also Yüan-hui; h. 弢園 = Tʻao-yüan, also 甫里村民 = Fu-li-tsʻun-min; orig. t. 蘭卿 = Lan-chʻing; also named 畹 = Wan, t. 蘭君 = Lan-chün)
  • found: Heng hua guan shi lu [in Xu xiu si ku quan shu, v. 1548], 2002: t.p. (王韜 = Wang Tao, of Qing dyn.) p. 426, etc. (orig. name: 利賓 = Libin; changed name to: 瀚 = Han; zi: 懶今 = Lanjin; changed name to: 韜 = Tao; zi: 仲弢 = Zhongtao, 子潛 = Ziqian; hao: 天南遯叟 = Tiannandunsou, 弢園老民 = Taoyuanlaomin; 紫詮 = Ziquan)
  • found: Hua guo ju tan [in Bi ji xiao shuo da guan. 5 bian, v. 5], 1980: p. 4923 (淞北玉[shen]生 = Songbeiyushensheng)
  • found: Zhongguo jin xian dai ren wu ming hao da ci dian, 1993: p. 55 (王韬 = Wang Tao; 1828-1897; hao: 玉[shen]生 = Yushensheng, 淞北玉[shen]生 = Songbeiyushensheng, etc.; alias: 黄畹 = Huang Wan; authored Taoyuan wen lu wai bian, Taoyuan chi du, Song yin man lu, Pu Fa zhan ji, Fusang you ji, etc.)
 • LC Classification

  • PL2732.A58
 • Editorial Notes

  • [Machine-derived non-Latin script reference project.]
  • [Non-Latin script references not evaluated.]
 • Change Notes

  • 1982-02-12: new
  • 2009-03-03: revised
 • Alternate Formats