The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Zhongguo ke xue yuan. Xi bei gao yuan sheng wu yan jiu suo