The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Yuan dong tu shu gong si. Bian shen wei yuan hui