Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

From Library of Congress Name Authority File


Zhonghua quan guo tu shu guan wen xian suo wei fu zhi zhong xin