The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

O-rgyan-ʼjigs-med-chos-kyi-dbang-po, Dpal-sprul, 1808-1887


 • URI(s)

 • Instance Of

 • Scheme Membership(s)

 • Collection Membership(s)

 • Variants

  • A-bu-hral-po, 1808-1887
  • Abhaya Dharmendra, 1808-1887
  • Abhayadharmendra, 1808-1887
  • Bazhu Jimeiquewang, 1808-1887
  • Dpal-dge Hral-po, 1808-1887
  • Dpal-sprul ʼJigs-med-chos-kyi-dbang-po, 1808-1887
  • Dpal-sprul O-rgyan-ʼjigs-med-chos-kyi-dbaṅ-po, b. 1808
  • Dza Patrul Rinpoche, 1808-1887
  • Hral-po, Dpal-dge, 1808-1887
  • Jigas-meda-chos-kyi-vang-po, 1808-1887
  • ʼJigs-med-chos-kyi-dbang-po, Dpal-sprul, 1808-1887
  • Jimeiquewang, Bazhu, 1808-1887
  • O-gyen Jig-me Chʼö-kyi Wang-po Rin-po-chʼe, Dpal-sprul, 1808-1887
  • O-rgyan-ʼjigs-med-chos-kyi-dbaṅ-po, Dpal-sprul, b. 1808
  • Oḍiyānabhayadharmendra, Śrīnirmaṇa, 1808-1887
  • Pa-chu, 1808-1887
  • Pal-trül O-gyen Jig-me Chʼö-kyi Wang-po Rin-po-chʼe, 1808-1887
  • Pal-trul Rinpoche, 1808-1887
  • Patru̇l Rinbu̇u̇chiĭ, 1808-1887
  • Patrul Rinpoche, 1808-1887
  • Rdza Dpal-sprul O-rgyan-ʼjigs-med-chos-kyi-dbang-po, 1808-1887
  • Śrīnirmaṇa Oḍiyānabhayadharmendra, 1808-1887
  • Za Patul Jigmed Chos Kyi Wangpo, 1808-1887
  • Za Paṭula Jigmed Chos Kyi Vaṅpo, 1808-1887
  • Zha Patru̇l Rinbu̇u̇chiĭ, 1808-1887
  • Zhigmėdchoĭzhivanbu, 1808-1887
  • Dza Dpal-sprul-rin-po-che, 1808-1887
 • Additional Information

 • Exact Matching Concepts from Other Schemes

 • Closely Matching Concepts from Other Schemes

 • Earlier Established Forms

  • Dpal-sprul O-rgyan-ʼjigs-med-chos-kyi-dbaṅ-po, b. 1808
  • O-rgyan-ʼjigs-med-chos-kyi-dbaṅ-po, Dpal-sprul, b. 1808
 • Sources

  • found: Kün-zang la-may zhal-lung, 1989:CIP t.p. (Pal-trül O-gyen Jig-me Chʼö-kyi Wang-po Rin-po-chʼe) CIP data (Pal-trul Rinpoche)
  • found: LC data base, 3/27/89(hdg.: Dpal-sprul O-rgyan-ʼjigs-med-chos-kyi-dbaṅ-po, b. 1808)
  • found: Byang chub sems dpaʼi spyod pa la ʼjug paʼi sa bcad don gsal me long ... 1965?:p. 25, 2nd gr. (A-bu-hral-po)
  • found: New Delhi MARC file, 8/6/86(hdg.: Dpal-sprul O-rgyan-ʼjigs-med-chos-kyi-dbaṅ-po, b. 1808; usages: Dpal-sprul O-rgyan-ʼjigs-med-chos-kyi-dbang-po; A-bu-hral-po) New Delhi non-MARC file (usages: Dpal-sprul O-rgyan-ʼjigs-med-chos-kyi-dbaṅ-po; Dpal-sprul ʼJigs-med-chos-kyi-dbaṅ-po; Rdza Dpal-sprul ʼJigs-med-chos-kyi-dbaṅ-po; Dpal-dge Hral-po)
  • found: The propitious speech from the beginning, middle, and end, 1989, c1984:CIP t.p. (Patrul Rinpoche)
  • found: Thub-bstan-brtson-'grus, Rdzogs-chen Mkhan-po. Bstan bcos chen po Mngon rtogs rgyan ..., 1988:t.p. (Abhayadharmendra) added t.p. (Abhaya Dharmendra) p. 6 (Ja Pala-ṭula (Jigas-meda-chos-kyi-vang-po), 1808-1887)
  • found: Dpal-sprul sñan rtsom gces btus, 1992:colophon (in Chinese: Pa-chu)
  • found: Mahāyānadarśanapāṭāḥ satyadvayaprakakāśo nāma, 1997:t.p. (Śrīnirmaṇa Oḍiyānabhayadharmendra)
  • found: His Works. 2003:v. 1, colophon (Bazhu Jimeiquewang)
  • found: Way of living, 2006:t.p. (Dza Patrul Rinpoche)
  • found: Ikh tȯgsgȯl ikhėd gu̇nzgiĭ zu̇rkhniĭ duslyn zėxėl khȯtȯlbȯr ... c2009:t.p. (Zhigmėdchoĭzhivanbu, 1808-1887) cover (Patru̇l Rinbu̇u̇chiĭ) p. 7 (Zha Patru̇l Rinbu̇u̇chiĭn ... )
  • found: Guru Samantabhadra Mukhāgama, 2009:t.p. (Za Paṭula Jigmed Chos Kyi Vaṅpo) added t.p. (Za Patul Jigmed Chos Kyi Wangpo)
  • found: Mkhas-grub Rā-ga A-syas mdzad paʼi rnam dag bde chen zhing gi smon lam dang deʼi ʼgrel pa khag phyogs gcig tu bsgrigs pa gsol btab mi bslu zhes bya ba bzhugs so, 2017:(Dza Dpal-sprul-rin-po-che)
 • Change Notes

  • 1989-03-29: new
  • 2019-01-17: revised
 • Alternate Formats