The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Guo ji wen ti yan jiu suo (China)