The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Fīrūzābādī al-Shīrāzī, Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn ʻAlī ibn Yūsuf, approximately 1003-1083