The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Kānprachum Wichākān rư̄ang Krabūan Kānrīanrū Chœng Sangkhom nai Khrō̜pkhrūa dān Botbāt Ying-Chāi (1992 : Bangkok, Thailand)