The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Jinggu Daizu Yizu Zizhixian (China)