The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Bias, Velvet. Vô Nhất Đại sư Thích Thiền-Tâm, một cao-tăng cận đại. English