The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Zhongguo guo jia tu shu guan