The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Zhongguo yin hang (Xianggang) you xian gong si