The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Zhongguo ke xue yuan. Zhi shi chuang xin gong cheng xiang mu