Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File

From Library of Congress Name Authority File


us: Nian dai guo ji (Xianggang) you xian gong si