The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Nihon Hiza Kansetsu Gakkai. Gakujutsu Yōgo Iinkai