The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Guo dian dian li fa zhan gu fen you xian gong si