Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File

From Library of Congress Name Authority File


us: Zhongguo san S yan jiu hui. Nei Menggu fen hui