The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

"Henan gu shu zhi" bian xie zu