The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Zhongguo shi you tian ran qi zong gong si