The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Zhi bei shu liang sheng tai xue yan jiu xi lie zhuan zhu