The Library of Congress > Linked Data Service > LC Name Authority File (LCNAF)

Wuyuan Xian (Jiangxi Sheng, China)