Library of Congress

Authorities & Vocabularies

The Library of Congress > Linked Data Service

From Library of Congress Name Authority File


"Zhongguo qu yi yin yue ji cheng, Shanghai juan" bian ji wei yuan hui