The Library of Congress > Linked Data Service > Hubs

Bibframe Hub

Title
Er shi shi ji Zhongguo yu yan xue cong shu
Erh shih shih chi Chung-kuo yü yen hsüeh tsʻung shu
Type
http://id.loc.gov/ontologies/bflc/Hub
Authorized Access Point
Er shi shi ji Zhongguo yu yan xue cong shu
Authorized Access Point Variant
Erh shih shih chi Chung-kuo yü yen hsüeh tsʻung shu