The Library of Congress > Linked Data Service > Hubs

Bibframe Hub

Title
Beijing da xue kao gu xue cong shu
Pei-ching ta hsüeh kʻao ku hsüeh tsʻung shu
Kao gu xue cong shu
Archaeology series of Peking University
Type
http://id.loc.gov/ontologies/bflc/Hub
Authorized Access Point
Beijing da xue kao gu xue cong shu
Authorized Access Point Variant
Pei-ching ta hsüeh kʻao ku hsüeh tsʻung shu
Kao gu xue cong shu
Archaeology series of Peking University