The Library of Congress > Linked Data Service > Hubs

Bibframe Hub

Title
Gu jin yun hui
古今韻會
Kogŭm unhoe
Kokon inkai
Ku chin yün hui
Type
http://id.loc.gov/ontologies/bflc/Hub
Authorized Access Point
Huang, Gongshao, jin shi 1265 Gu jin yun hui
Authorized Access Point Variant
Huang, Gongshao, jin shi 1265 古今韻會
Huang, Gongshao, jin shi 1265 Kogŭm unhoe
Huang, Gongshao, jin shi 1265 Kokon inkai
Huang, Gongshao, jin shi 1265 Ku chin yün hui