The Library of Congress > Linked Data Service > Hubs

Bibframe Hub

Title
Zhongguo zhu yao nong zuo wu zai pei xue
Chung-kuo chu yao nung tso wu tsai pʻei hsüeh
Type
http://id.loc.gov/ontologies/bflc/Hub
Authorized Access Point
Zhongguo zhu yao nong zuo wu zai pei xue
Authorized Access Point Variant
Chung-kuo chu yao nung tso wu tsai pʻei hsüeh