The Library of Congress > Linked Data Service > Hubs

Bibframe Hub

Title
Shi san jing
十三经
十三經
Shih san ching
Sipsamgyŏng
Huang Kan shou pi bai wen Shi san jing
Bai wen Shi san jing
十三經.
Type
http://id.loc.gov/ontologies/bflc/Hub
Authorized Access Point
Shi san jing
Authorized Access Point Variant
十三经
十三經
Shih san ching
Sipsamgyŏng
Huang Kan shou pi bai wen Shi san jing
Bai wen Shi san jing
十三經.