The Library of Congress > Linked Data Service > Hubs

Bibframe Hub

Title
Gu jin yun hui ju yao xiao bu. Japanese & Chinese
Inkai shōho
Kokon inkai kyoyō shōho
Type
http://id.loc.gov/ontologies/bflc/Hub
Authorized Access Point
Fang, Risheng, active 16th century Gu jin yun hui ju yao xiao bu. Japanese & Chinese
Authorized Access Point Variant
Fang, Risheng, active 16th century Inkai shōho
Fang, Risheng, active 16th century Kokon inkai kyoyō shōho