The Library of Congress > Linked Data Service > Hubs

Bibframe Hub

Title
Bei da ming jia ming zhu wen cong
Pei ta ming chia ming chu wen tsʻung
Type
http://id.loc.gov/ontologies/bflc/Hub
Authorized Access Point
Bei da ming jia ming zhu wen cong
Authorized Access Point Variant
Pei ta ming chia ming chu wen tsʻung